mundburg: 針祭る背中丸める針禰積 #17_ch #俳句 #haiku #jhaiku #kigo